Dopady Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě

  • Domů
  • Semináře
  • Dopady Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě

Přednáší: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Specialista na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě. Ochraně osobních údajů se věnuje jako spolupracovník Úřadu pro ochranu osobních údajů. O této problematice rovněž pravidelně přednáší.

Termín a místo konání:

čtvrtek 1. 3. 2018
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-15:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Anotace: Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR), které z větší části nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nařízení přináší nové povinnosti a instituty, zejména klade na správce požadavek samostatně vyhodnotit a zavést dlouhodobou implementaci ON, vlastní schopnost vyhodnocování, reakcí na žádosti subjektů údajů, na bezpečnostní incidenty, požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů. Seminář poskytne přehled o tom, jak zpracovávat osobní údaje dnes a jak od účinnosti nového nařízení, jak připravit přechod na ON - GDPR, naučí orientovat se v o ochraně osobních údajů, tj. v základních principech, pravidlech a praktických postupech podle aktuální rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Seminář je určen všem správcům a zpracovatelům osobních údajů, tedy všem orgánům veřejné správy, zřizovaným organizacím, ovládaným obchodním společnostem, školám, výzkumným institucím aj. Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, občanů, klientů a ostatních osob, včetně vedoucích pracovníků, jednatelů či jiných zástupců správce zodpovědných za nastavení procesů, a nově též osob, které budou plnit roli „pověřence ochrany osobních údajů“ (vlastní zaměstnanec nebo externista).

Na semináři získáte informace, jak zpracovávat osobní údaje dnes a jak od účinnosti nového nařízení. Důraz se klade na přechod na nové nařízení.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní úprava ochrany osobních údajů, předpisy EU (Obecné nařízení - GDPR), zákon č. 101/2000 Sb., jeho postavení v právním řádu ČR.

2. Co je Obecné nařízení - GDPR a jeho působnost, změny oproti současnému stavu, výjimky.

3. Základy Obecného nařízení - GDPR, definice, pojmy, práva subjektů údajů a povinnosti správců, princip publicity a diskrétnosti ve veřejné správě.

4. 7 základních zásad zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení - GDPR, principy a omezení (zákonnost, korektnost a transparentnost; omezení účelu; minimalizace údajů; přesnost; omezení uložení; integrita a důvěrnost; odpovědnost správce).

5. Kroky správce pro zajištění compliance (souladu) – postup organizace při zavedení Obecného nařízení – GDPR (vstupní analýza, vyhodnocení, řešení).

6. Právní tituly („právní základy“) pro zpracování osobních údajů, souhlas a jeho podmínky a využití.

7. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje).

8. Práva subjektů údajů, změny a dopady (přístup, oprava, výmaz, omezení, přenositelnost, námitka).

9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, kodexy, osvědčení.

10. Institut „posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“, záměrná a standardní ochrana dat.

11. Bezpečnost osobních údajů: technická, organizační.

12. Povinnosti správce a zpracovatele, odpovědnost správce za zpracovatele (smlouva), sankce.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.