Hmotný a nehmotný majetek

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

Odborný a certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby.

Termín a místo konání:

čtvrtek 15. 2. 2018
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen úředníkům územních samospráv odpovědným za danou oblast, zejména účetním, pracovníkům odpovědným za správu a inventarizaci majetku, pracovníkům odpovědným za oblast daní, pracovníkům příspěvkových organizací, pracovníkům stavebních, investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, prostě všem, kdo mohou s danou problematikou vejít do styku.

Poznámka: Výklad bude reflektovat praktické zkušenosti lektora v dané oblasti. Bude především zaměřen na zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukci hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetních a souvisejících předpisů.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Vymezení a členění majetku dle právních předpisů (investiční a neinvestiční majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) - dle nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o daních z příjmů (ZDP). Součásti a příslušenství věci, nemovitostí.

2. Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, novela stavebního zákona (NSZ), NOZ.

3. Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy.

4. Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin.

5. Sociální stavby, rozčlenění DPH dle sazeb základní (21 %) a snížené (15 %) snížené sazby 10%.

6. Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky).

7. Pokyn GFŘ D - 22. Výklad položek financování reprodukce majetku.

8. Zatříďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, účetní).

9. Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě).

10. Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce vazba na účetní předpisy.

11. Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku.

12. Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku.

13. Vazba na stavební zákon, pojmy stavební a udržovací práce, NSZ.

14. Správní a odborné činnosti v přípravě a realizaci staveb, zařazení do HM, NM.

15. Hlavní rozdíly v pojmech: věci – práva – jiné majetkové hodnoty dle NOZ.

16. Pojem majetkové jednice nemovitosti - samostatné věci.

17. Provozní náklady, vstupní cena majetku, druh ceny.

18. Zatřiďování a odpisování majetku u obcí a organizačních složek státu nebo obchodních společností, (CZ-CC, CZ-CPA, HS/CN, KN).

19. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vyhl. č. 441/2013 Sb., kterou se provádí zákon ve znění vyhl. č. 199/2014. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhl. č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění novel a přenesení daňové povinnosti dle § 92 e). Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Vstupní ceny majetku. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. o účetnictví. Přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona o DPH. Výměr MF č. 01/2015. N.V. č. 308/2015 Sb., oprava a udržovací práce nájemcem.

20. Přehled přijatých změn týkajících se majetku. Porovnání se stávajícím stavem. Co je třeba změnit, upravit, přepracovat.

21. Diskuse, dotazy, odpovědi.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (včetně 21 % DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.