Majetková práva se zaměřením na obce a kraje

Přednáší: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi pracuje jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. Je spoluautorkou komentáře k novému občanskému zákoníku. Pravidelně publikuje a účastní se konferencí v oboru občanského práva.

Termín a místo konání:

úterý 22. 5. 2018
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zaměstnancům územních samosprávných celků odpovědným za problematiku majetkových práv, právníkům územně samosprávných celků a dalším zájemcům o danou oblast.

Poznámka: Seminář bude zaměřen na aktuální otázky v dané oblasti.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Úvod

• Pojetí nemovité věci v občanském zákoníku
• Stavba jako součást pozemku (včetně přechodného režimu).

2. Stavby na cizích pozemcích a jejich právní režim

• Stavby zřízené před 1. 1. 2014.
• Dočasná stavba
• Stavba zřízená na základě práva stavby
• Právní režim inženýrských sítí
• Stavba zřízená na základě nájemního práva a na základě služebnosti
• Neoprávněná stavba
• Přestavek.

3. Věcná břemena

• Podstata věcných břemen, rozdělení na služebnosti a reálná břemena
• Služebnosti osobní a pozemkové
• Vznik, rozsah a obsah služebnosti
• Ochrana a právní poměry ze služebnosti
• Zánik služebnosti
• Služebnost stezky, průhonu a cesty, služebnost inženýrské sítě, užívací a požívací právo, služebnost bytu
• Nezbytná cesta
• Reálná břemena – podstata, vznik a zánik, práva a povinnosti z reálného břemene
• Tzv. legální věcná břemena, věcná břemena v energetice, telekomunikacích, vodovody a kanalizace
• Přechodná ustanovení týkající se věcných břemen.

4. Právo stavby

• Základní principy a povaha práva stavby
• Vznik práva stavby, práva a povinnosti z práva stavby
• Doba trvání práva stavby
• Úplata za zřízení práva stavby
• Zánik práva stavby
• Možná inspirace zahraniční judikaturou.

5. Nájem

• Obecná ustanovení o nájmu, nájem pozemku
• Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu včetně nájmu družstevního bytu
• Nájem prostoru sloužícího podnikání.

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.