Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákona

  • Domů
  • Semináře
  • Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákona

Přednáší: Mgr. David Marek

Lektor působí na Oddělení ostatních správních činností Krajského úřadu Vysočina. Je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I (správní právo č. 3) a spoluautorem komentáře ke správnímu řádu vydanému nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2015. Byl jmenován členem sboru zkušebních komisařů k novému přestupkovému zákonu.

Termín a místo konání:

úterý 10. 4. 2018
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:
8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zejména úředníkům městských, krajských a dalších správních úřadů, kteří v rámci své činnosti vedou přestupkové řízení, zaměstnancům dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

Poznámka: Seminář je vhodný též jako součást přípravy na zkoušku odborné způsobilosti dle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:

• Okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje
• Osobní, územní a časová působnost nového zákona.

2. Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků:

• Nové instituty – např. pokus přestupku, přestupky právnických osob.

3. Podmínky a zánik odpovědnosti za přestupek, odpovědnost právního nástupce.

4. Správní tresty a jejich ukládání, polehčující a přitěžující okolnosti.

5. Řízení o přestupcích, vztah ke správnímu řádu:

• Postup před zahájením řízení
• Řízení o přestupku a jeho průběh
• Účastníci řízení o přestupku a další dotčené osoby
• Dokazování, ústní jednání
• Zvláštní druhy řízení o přestupku.

6. Vydání rozhodnutí o přestupku, jeho náležitosti a doručení.

7. Odvolací řízení.

8. Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku.

9. Evidence přestupků.

10. Přechodná a závěrečná ustanovení.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.