Veřejné zakázky aktuálně

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, nejprve jako pracovník, podílející se na rozhodování I. instance, poté jako tajemník rozkladové komise. V současné sobě pracuje jako docent Ústavu práva a humanitních věd MZLU v Brně. Ve své publikační činnosti se zabývá převážně problematikou veřejných zakázek. V této oblasti je autorem řady odborných článků a autorem či spoluautorem několika publikací (jako příklad lze zmínit publikace Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. Praha: C.H.Beck. 2007; Zákon o veřejných zakázkách. Komentář (šedá edice). 1. vydání. Praha: C.H.Beck. prosinec 2006; Obce 2006-07, Příručka pro starosty, ASPI 2004; Zadávání veřejných zakázek v praxi. Vydání první. Praha: C.H. Beck 2002; Zákon o veřejných zakázkách. Vydání první. Praha: C.H.Beck 2004). Je rovněž absolventem certifikovaného kurzu školitele školitelů veřejných zakázek organizovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

Termín a místo konání:

úterý 27. 3. 2016
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:
8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen úředníkům orgánů veřejné správy, kteří se zabývají zadáváním veřejných zakázek, příspěvkovým organizacím, vedoucím představitelům orgánů veřejné správy, uchazečům o veřejné zakázky, podnikatelům, architektům, projektantům, manažerům, právníkům, advokátům, poradcům v oblasti veřejných zakázek, prostě všem, kdo se účastní procesu zadávání veřejných zakázek.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Základní principy zákona č. 134/2016 Sb. a přechodná ustanovení, novely.

2. Základní pojmy, druhy veřejných zakázek a zadávacích řízení, finanční limity.

3. Otevřené řízení a zjednodušené podlimitní řízení a další způsoby zadání.

4. Porovnání průběhu zadávacího řízení.

5. Způsob zahájení zadávacího řízení.

6. Nastavení správných lhůt v rámci zadávacího řízení.

7. Náležitosti zadávací dokumentace – příklad nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií, lhůt a dalších požadavků zadavatele.

8. Způsob prokazování kvalifikace a jeho odlišnosti mezi oběma zadávacími řízeními.

9. Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

10. Povinné formuláře uveřejňované v rámci otevřeného řízení.

11. Souhrn dokumentů, které zákon povinně ukládá zadavateli v průběhu zadávacího řízení vyhotovit.

12. Ukončení zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, zvláštní instituty.

13. Dotazy, diskuze.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.