Stavby na cizích pozemcích

Přednáší: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi pracuje jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. Je spoluautorkou komentáře k novému občanskému zákoníku. Pravidelně publikuje a účastní se konferencí v oboru občanského práva.

Termín a místo konání:

úterý 3. 4. 2018
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zaměstnancům územních samosprávných celků odpovědným za problematiku majetkových práv, právníkům územně samosprávných celků a dalším zájemcům o danou oblast.

Poznámka: Seminář bude zaměřen na aktuální otázky v dané oblasti.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Úvod

· Superficiální zásada (tj. zásada, že stavba je součástí pozemku)

· Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ohledně superficiální zásady

· Přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám včetně aktuální judikatury včetně zákonného předkupního práva.

2. Stavby na cizích pozemcích postavené před 1.1.2014

· Vymezení stavby

· Stavby neoprávněné (tj. postavené bez právního titulu k pozemku)

· Stavby postavené na základě nájemní smlouvy a jiných obligačních institutů

· Stavby postavené na základě smlouvy o zřízení věcného břemene.

3. Stavby na cizích pozemcích postavené po 1.1.2014

· Stavby na cizích pozemcích postavené bez právního důvodu (komu patří, případná náhrada)

· Přestavek (co je a není přestavkem, právní režim)

· Dočasná stavba

· Stavby postavené na základě právního titulu k pozemku včetně režimu po zániku tohoto právního titulu

· Oprávnění vstupovat na sousední pozemek pro účely provádění stavby

· Ochrana držby před prováděním a odstraňováním stavby.

4. Právo stavby

· Základní principy a povaha práva stavby

· Vznik práva stavby, práva a povinnosti z práva stavby

· Doba trvání práva stavby

· Úplata za zřízení práva stavby

· Zánik práva stavby

· Možná inspirace zahraniční judikaturou.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.