Zákon o ochraně přírody a krajiny v praxi územních samospráv

  • Domů
  • Semináře
  • Zákon o ochraně přírody a krajiny v praxi územních samospráv

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí.

Termín a místo konání:

čtvrtek 22. 3. 2018
Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům odborů životního prostředí územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Zákon č. 319/2016 Sb. (účinnost od 1. 4. 2017)

 

část čtvrtá - novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOPK“): kácení u železnic, inovovaná Metodická instrukce MŽP (Věstník 3/2017).

 

2. Zákon č. 123/2017 Sb. (účinnost od 1. 6. 2017)

národněparková novela a další změny, např. § 63 odst. 5 odpovědnost vlastníků pozemků při pohybu osob mimo zastavěná území obcí, vztah k dosavadní judikatuře k odpovědnosti za škodu (např. způsobenou pádem stromu).

 

3. Zákon č. 183/2017 Sb. - změnový zákon v souvislosti s přijetím zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2017)

změna § 87 a § 88 ZOPK – přestupky na úseku ochrany přírody a krajiny, dopady obecné úpravy správního trestání.

 

4. Zákon č. 225/2017 Sb. - novela ZOPK provedená spolu s novelou stavebního zákona (účinnost od 1. 1. 2018)

kácení pro účely stavebního záměru (nový § 8 odst. 6 ZOPK), ukládání NV, nároky na závazná stanoviska orgánů ochrany přírody, součinnost orgánů ochrany přírody a stavebních úřadů, kontrola, vymáhání, přestupky atd.

změny týkající se hodnocení vlivů na Naturu

výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů, které byly zjištěny po zahájení územního řízení (nový § 56 odst. 6 ZOPK)

povinnosti investorů (zásadně nový § 67 ZOPK – hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté ZOPK)

účast veřejnosti (zásadní změny § 70 odst. 3 ZOPK, zbývající práva spolků podle nezměněného § 70 odst. 2 ZOPK).

 

5. Návrh tzv. invazní novely ZOPK.

 

6. Nepřijatý návrh novely § 58 ZOPK o neexistenci nároku na finanční náhradu za újmu na pozemcích ve vlastnictví státu.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.