Působnost obcí v novém zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 • Domů
 • Semináře
 • Působnost obcí v novém zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Přednáší: Ing. Bc. Roman Krčil

Ve veřejné správě pracuje od roku 1990 na úrovni odvolacího i prvostupňového orgánu, dlouholetý odborný lektor a zkušební komisař IVS Praha v oblasti správního řízení, veřejné správy, kontrolní činnosti, správního trestání, živnostenské správy.

Termín a místo konání:

čtvrtek 29. 3. 2018
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům a dalším pracovníkům živnostenských úřadů, pracovníkům dalších státních orgánů s působností ve vztahu k zákonu č. 65/2017 Sb., a dalším zájemcům o danou oblast.

Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků kurzu o hmotněprávních a procesních ustanoveních při kontrolní činnosti zejména obecních úřadů, popř. dalších dozorových orgánů podle nového zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tento zákon v plném rozsahu nahrazuje původní zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Výše uvedená hlavní problematika je pak pro komplexnost doplněna základními informacemi ze zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, se zaměřením na tzv. „terénní“ kontrolu v této oblasti, tj. kontrolu dodržování povinností značení tabákových výrobků a dodržování zákazu prodeje lihovin, alkoholu a tabákových výrobků. Tyto informace souvisejí s činností dozorových orgánů a jsou nezbytné pro celkový přehled v této oblasti. Program klade zároveň důraz na propojení citované právní úpravy s úpravou procesní, tj. výkonu kontroly (kontrolní řád) a následného ukládání správních trestů a jiných opatření (správní řád, přestupkový zákon) v pravomoci dozorových orgánů.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní úprava kontrolní a dozorové činnosti veřejné správy na úseku tabákových výrobků, lihovin a alkoholu

 • stručné vymezení působnosti zejména dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona o spotřebních daních, zákona o značení lihu

 • kompetence dozorových orgánů

 • kompetence obecních úřadů

 • základní pojmy odborné terminologie.

2. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 • vymezení pojmů

 • zákaz prodeje tabákových výrobků, vymezení míst prodeje

 • zákaz kouření, jiné povinnosti, stavebně oddělený prostor vyhrazený pro kouření

 • zákaz prodeje a omezení dostupnosti alkoholických nápojů, vymezení míst prodeje

 • příležitostný prodej alkoholických nápojů

 • kontrolní působnost, přestupky, správní tresty, opatření.

3. Zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu – stručné seznámení s problematikou

 • značení tabákových výrobků, značení lihu a nakládání s tabákovými výrobky a lihem

 • kontrolní působnost.

4. Kontrolní činnost na úseku tabáku, lihovin a alkoholu obecně

 • zahájení a průběh kontroly, práva a povinnosti kontrolovaného a kontrolujícího

 • kontrolované skutečnosti

 • kontrolní protokol.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení, kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.